วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันเด็กแห่งชาติ 2559

วันที่ 8 มกราคม 2559 ร.ร.บ้านปุนวิทยาได้จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ "เพื่อตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กๆอันเป็นกำลังสำคัญและอนาคตของชาติ กิจกรรมมีความหลากหลายเด็กๆร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน อิ่มอร่อยกับขนม ไอศกรีม และอาหาร ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู ศิษย์เก่า เยาวชน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมและบริจาคขนม รางวัลเพื่อเด็กๆค่ะ
ผ้าป่าสามัคคี

วันที่ 1 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านปุนวิทยาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนบ้านปุน  จัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  ระดมทุนซ่อมแซมอาคารเรียน ศก.04 และพัฒนาโรงเรียน  ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ... และนอกจากนั้น  ได้รับเกียรติจากท่านอมรเทพ  สมหมาย  ทำพิธีมอบอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา หลังใหม่ที่ก่อสร้างจากความร่วมมือในการระดมทุนของผู้ปกครองและชุมชนบ้านปุน

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

ทัศนศึกษา ณ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่  19  มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านปุนวิทยาได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่


วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Bike for Dad

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" Bike for Dad ระยะทางไปกลับ 12 กิโลเมตร ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ชรบ.บ้านปุน อบต.ไพร ชุมชนบ้านปุนเป็นอย่างดียิ่ง กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเยี่ยมชั้นเรียน ปรึกษาหารือถึงแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน และขับเคลื่อนการศึกษาสู่เป้าหมายที่วางไว้ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ครับ