โรงเรียนบ้านปุนวิทยาขอขอบพระคุณผู้จิตศรัทธาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ศก.04 และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านปุนวิทยา ทอดถวายวันที่ 1 มกราคม 2559 จำนวนเงินทั้งสิ้น 425,179 บาท

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

ทัศนศึกษา ณ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่  19  มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านปุนวิทยาได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่


วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Bike for Dad

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" Bike for Dad ระยะทางไปกลับ 12 กิโลเมตร ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ชรบ.บ้านปุน อบต.ไพร ชุมชนบ้านปุนเป็นอย่างดียิ่ง กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเยี่ยมชั้นเรียน ปรึกษาหารือถึงแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน และขับเคลื่อนการศึกษาสู่เป้าหมายที่วางไว้ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ครับ


แชมป์ตะกร้อชาย รุ่นอายุ 12 ปี

โรงเรียนบ้านปุนวิทยาคว้าแชมป์ 12 ปีการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอบคุณคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนครับ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประเมินโรงเรียนคุณภาพห้าดาว

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 โรงเรียนบ้านปุนวิทยารับการประเมินโรงเรียนคุณภาพห้าดาว ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยมี นายแมนศักดิ์  แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว และศน.พิมพ์นิภา  ศรีสุแล เป็นคณะกรรมการประเมิน การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะครูโรงเรียนบ้านปุนวิทยา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้
วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ค่ายลูกเสือสามัญ

12-13  มีนาคม 2558  ร.ร.บ้านปุนวิทยา นำลูกเสือสามัญเข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือกองร้อยตำรวจตระเวณชายแดน ที่ 224  ร่วมกับลูกเสือในกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร กิจกรรมเต็มไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนาน  ทักษะกระบวนการทางลูกเสือครบครับ นับเป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งสำหรับลูกเสือเนตรนารี